Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia zmian w Statutach Osiedli

Ogłoszenie w Sprawie Konsultacji Społecznych

Dotyczy: wprowadzenia zmian w Statutach Osiedli

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.329.2019.RM z dnia 12 kwietnia 2019 roku postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia zmian w Statutach Osiedli.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a w związku z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz §3 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. Nr 54, poz. 1176) 

Mieszkańcy Bielska-Białej zostaną poinformowani o formie i trybie przeprowadzenia konsultacji poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

TERMIN: Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 19 kwietnia do 29 kwietnia 2019 r. 

Konsultacje swoim zasięgiem terytorialnym obejmują obszar Miasta Bielska-Białej. Do udziału w konsultacjach uprawnione są wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na  zgłaszaniu przez mieszkańców, na przewidzianym do tego celu formularzu - opinii, uwag i propozycji do projektów Statutów Osiedli.

Projektowane zmiany w Statutach Osiedli obejmują:

 1. wydłużenie czasu trwania kadencji Rady Osiedla do 5 lat i dostosowanie tym samym do wydłużonej w wyniku zmian ustawowych kadencji rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich
 2. rozszerzenie kompetencji Osiedla o sprawy związane z:
  1. opiniowaniem planów przebudowy dróg na etapie projektowania,
  2. opiniowanie zmian organizacji ruchu,
  3. opiniowanie tworzenia, łączenia, podziału, likwidacji lub przekształcenia miejskich jednostek organizacyjnych na terenie Osiedla,
  4. opiniowanie łączenia, likwidacji, zmiany przebiegu linii komunikacyjnych na terenie Osiedla,
  5. opiniowanie zmian lokalizacji, budowy nowych lub likwidacji dotychczasowych przystanków komunikacyjnych na terenie Osiedla,
  6. opiniowanie zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego projektów przewidzianych do realizacji na terenie Osiedla,
  7. opiniowanie zbycia przez Gminę gruntów położonych na terenie Osiedla
 3. dostosowanie nazw ulic wyznaczających granice Osiedla do Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT, wprowadzając w szczególności, zgodnie z tym Rejestrem, imiona patronów poszczególnych ulic.


Konsultacje przeprowadza się w formie konsultacji internetowych (e-konsultacji) za pośrednictwem strony internetowej www.um.bielsko.pl i zamieszczonego na niej formularza. Opinie i uwagi do projektów Statutów Osiedli należy wpisać do formularza i przesłać go na adres poczty elektronicznej rada@um.bielsko.pl. Uwagi i opinie można zgłaszać także pisemnie w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała.

Formularz w wersji elektronicznej, na którym należy zgłaszać uwagi i opinie stanowi załącznik do ww. zarządzenia. Formularz można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl pod niniejszym ogłoszeniem.

Osiedla (w kolejności alfabetycznej):

 1. Aleksandrowice
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Aleksandrowice
 2. Beskidzkie 
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Beskidzkie
 3. Biała Krakowska
  1. Statut
  2. Projekt ws. zmian w Statucie Osiedla Biała Krakowska
 4. Biała Północ
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Biała Północ
 5. Biała Śródmieście
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Biała Śródmieście
 6. Biała Wschód
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Biała Wschód
 7. Bielsko Południe
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Bielsko Południe
 8. Dolne Przedmieście
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Dolne Przedmieście
 9. Górne Przedmieście
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Górne Przedmieście
 10. Grunwaldzkie
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Grunwaldzkie
 11. Hałcnów
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Hałcnów
 12. Kamienica
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Kamienica
 13. Karpackie
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Karpackie
 14. Komorowice Krakowskie
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Komorowice Krakowskie
 15. Komorowice Śląskie
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Komorowice Śląskie
 16. Kopernika
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Kopernika
 17. Leszczyny
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Leszczyny
 18. Lipnik
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Lipnik
 19. Mieszka I
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Mieszka I
 20. Mikuszowice Krakowskie
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Mikuszowice Krakowskie
 21. Mikuszowice Śląskie
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Mikuszowice Śląskie
 22. Piastowskie
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Piastowskie
 23. Polskich Skrzydeł
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Polskich Skrzydeł
 24. Słoneczne
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Słoneczne
 25. Stare Bielsko
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Stare Bielsko
 26. Straconka
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Straconka
 27. Śródmieście Bielsko
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Śródmieście Bielsko
 28. Wapienica
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Wapienica
 29. Wojska Polskiego
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Wojska Polskiego
 30. Złote Łany
  1. Statut
  2. Projekt uchwały ws. zmian w Statucie Osiedla Złote Łany

Plik dźwiękowy

Formularz konsultacji ws zmian w Statutach Osiedli orientacja pozioma

Formularz konsultacji ws zmian w Statutach Osiedli

Zarządzenie ws konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia zmian w Statutach Osiedli