Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Bielska-Białej”.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Prezydent Miasta Bielska-Białej Zarządzeniem nr ON.0050.3531.2018.PZE z dnia 7 listopada 2018 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Bielska-Białej”.

W ramach konsultacji uprawnione podmioty będą proszone o wypełnienie formularza ankiety zgłaszania uwag i wniosków do projektu.

Konsultacje prowadzone będą na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst  Dz.U. z 2017r.  poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust.3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 ze zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 3 i ust. 3 uchwały nr V/60/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. nr 54, poz.1176).

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 8 listopada 2018 r. do 29 listopada 2018 r.

Konsultacje swoim zasięgiem terytorialnym obejmować będą obszar Miasta Bielska-Białej, a do udziału w konsultacjach uprawnieni będą wszyscy jego mieszkańcy. 

Konsultacje polegać będą na kierowaniu przez uprawnione podmioty uwag i opinii dotyczących projektu dokumentu na formularzu ankiety. Wzór ankiety określono w załączniku do Zarządzenia.

Z treścią dokumentu można się zapoznać:

  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pod adresem: www.um.bielsko.pl, w zakładce „Miasto i mieszkańcy”, w dziale „Konsultacje społeczne”,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pod adresem: bip.um.bielsko.pl, w zakładce „Prawo lokalne”, w dziale „Konsultacje społeczne”,
  • w Biurze Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała, pok. 510 (V piętro), w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do środy w godz. 7.30 - 15.30,  w czwartki w godz. 8.00 - 17.00, w piątki w godz. 8.00 - 15.00.

Uwagi do projektu ww. dokumentu można składać w terminie do ostatniego dnia konsultacji, w formie:

  • wypełnionego na komputerze pliku edytowalnego ankiety wraz ze skanem ostatniej strony ankiety (z podpisem) i przesłanego drogą elektroniczną na adres: pze@um.bielsko.pl – forma zalecana,
  • skanu formularza ankiety drogą elektroniczną bez konieczności opatrzenia wiadomości kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: pze@um.bielsko.pl,
  • przekazując ankietę osobiście w formie pisemnej lub w formie pliku na CD lub Pendrive na wskazany adres: Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała.
  • Uwagi wniesione po terminie nie będą uwzględniane.

Z up. Prezydenta Miasta
Lubomir Zawierucha
Zastępca Prezydenta

Plik dźwiękowy

Analiza kosztów i korzyści wprowadzenia autobusów zeroemisyjnych w mieście

Formularz ankiety

Ogłoszenie o konsultacjach

Protokół z konsultacji