Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/762/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej

Komunikat

Na podstawie Uchwały Nr V/60/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej,

ogłaszam

przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/762/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej

Celem konsultacji jest zebranie od mieszkańców Miasta Bielska-Białej uwag oraz opinii na temat projektowanej uchwały.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie komunikatu wraz z projektem uchwały oraz formularzem zgłaszania uwag i opinii, w Biuletynie Informacji Publicznej i Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i będą trwać do 14 maja 2018r.

Uwagi i opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/762/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej można składać wyłącznie na stosownym formularzu w formie:

  1. korespondencji elektronicznej e-mail na adres politykaspol@um.bielsko.pl
  2. (w tytule maila należy wpisać „konsultacje dotyczące zmiany Statutu Żłobka Miejskiego”),
  3. pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Polityki Społecznej, Plac Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała,
  4. osobiście w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w pok. 223.

Formularz na którym należy zgłaszać uwagi i opinie stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.

Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania, jak również wniesione po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Prezydent Miasta
Jacek Krywult

Plik dźwiękowy

Komunikat

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku Białej

Wzór formularza