Konsultacje społeczne dotyczące zainteresowania mieszkańców Bielska-Białej instalowaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby mieszkaniowe w związku z zamiarem udziału Miasta Bielska-Białej w konkursie o dotacje unijne na ten cel.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.3087.2018.PZE z dnia 17 kwietnia 2018 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące zainteresowania mieszkańców Bielska-Białej instalowaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby mieszkaniowe w związku z zamiarem udziału Miasta Bielska-Białej w konkursie o dotacje unijne na ten cel.

W ramach konsultacji mieszkańcy są proszeni o wypełnienie ankiety zainteresowania instalowaniem odnawialnych źródeł energii (tj. instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła) dla potrzeb swoich gospodarstw domowych. Planowany projekt zakłada dofinansowanie do wykonania instalacji w wysokości nawet do 95% kosztów kwalifikowanych netto.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst  Dz.U. z 2017r.  poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 3 i ust. 3 uchwały nr V/60/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. nr 54, poz.1176).

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 24 kwietnia 2018r. do 14 maja 2018 r.

Konsultacje swoim zasięgiem terytorialnym obejmują obszar Miasta Bielska-Białej, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy jego mieszkańcy. 

Konsultacje przeprowadza się w formie ankiety zawierającej przedmiot konsultacji oraz pouczenie co do sposobu jej wypełnienia oraz przekazania, według wzoru stanowiącego Załącznik do Zarządzenia, dostępnej na dwa sposoby:

za pośrednictwem strony internetowej www.um.bielsko.pl,
w wersji papierowej na stanowisku nr 3 Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6.

Wypełnione ankiety można wrzucić do wyznaczonej urny w BOI lub wysłać e-mailem po zeskanowaniu na adres: pze@um.bielsko.pl lub wypełnić odpowiedni formularz elektroniczny ankiety na stronie internetowej http://www.miastodobrejenergii.pl/ankieta/

W przypadku wątpliwości odnośnie wypełnienia ankiety proszę się kontaktować z Biurem Zarządzania Energią pl. Ratuszowy 6 pok.511, tel. 33 4971 709 lub e-mailem: pze@um.bielsko.pl

Z up. Prezydenta Miasta
Lubomir Zawierucha
Zastępca Prezydenta

Plik dźwiękowy

Ankieta

Ogłoszenie o konsultacjach