Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie zmiany nazw ulic, położonych na terenie miasta Bielska-Białej. Przedmiotem konsultacji jest zmiana nazwy ulicy Zmożka oraz ulicy Armii Ludowej (22 maja - 5 czerwca 2017 r.)

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.2192.2017.GK z dnia 5 maja 2017 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie zmiany nazw ulic, położonych na terenie miasta Bielska-Białej. Przedmiotem konsultacji jest zmiana nazwy ulicy Zmożka oraz ulicy Armii Ludowej.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 3 ust 1 pkt 3 i ust. 3, § 6 ust 1 pkt 4 uchwały Nr V/60/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. nr 54, poz. 1176 ) w związku z Regulaminem w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r., nr 220, poz. 3186). 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 2017 r.

Osobami uprawnionymi do konsultacji są mieszkańcy miasta Bielska-Białej, posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Bielska-Białej.

Konsultacje będą polegały na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej (e-konsultacje): konsultacjenazwyulic@um.bielsko.pl

Projekt uchwały zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na stronie internetowej www.um.bielsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1.

Wyniki konsultacji przedstawione zostaną mieszkańcom w Magazynie Samorządowym „W Bielsku - Białej”, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej oraz na stronie internetowej www.um.bielsko.pl, w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Plik dźwiękowy

Protokół z konsultacji

Projekt uchwały

Ogłoszenie