Konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej zmieniających uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej oraz uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.1611.2016.GO z dnia 21 września 2016 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej zmieniających uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej oraz uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami  Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Akcja informacyjna o konsultacjach zostanie przeprowadzona w okresie od 30 września 2016 r. do 6 października 2016 r. przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 7 do 11 października 2016 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez właścicieli nieruchomości (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz. U. z 2016 poz. 250 z późn. zm.) położonych na terenie Miasta Bielska-Białej oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3, Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww.  zarządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
[-] Waldemar Jędrusiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Plik dźwiękowy

Projekt uchwały zmieniającej zakres świadczonych usług

Formularz zgłaszania uwag

Projekt uchwały zmieniającej Regulamin

Protokół z konsultacji