Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Komunikat Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Na podstawie uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2010.220.3186)

ogłaszam

przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w kwestii programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia 30 września 2016 roku.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do skrzynek znajdujących się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - Plac Ratuszowy 6, I piętro, pokój 106), w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (Plac Opatrzności Bożej 18) a także można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ngo@bielsko-biala.pl.

Prezydent Miasta
[-] Jacek Krywult

Plik dźwiękowy

Protokół

Projekt Uchwały Rady Miejskiej

Komunikat