Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie miasta Bielska-Białej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Prezydent Miasta Bielska-Białej Zarządzeniem nr ON.0050.556.2015.DG z dnia 21 lipca 2015 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskie w Bielsku-Białej w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków  taksówkami na terenie miasta Bielska-Białej.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art.5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), Uchwały Nr V/60/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. nr 54, poz.1176) §3 i §4 ust. 2 Regulaminu w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. nr 220, poz. 3186).

Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 28 sierpnia 2015 r. do 6 września 2015 r. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz umieszczenie plakatów na słupach ogłoszeniowych na obszarze miasta Bielska-Białej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 7 września 2015 r. do 14 września 2015 r.

W ramach prowadzonych konsultacji będzie możliwe kierowanie przez osoby zamieszkałe na terenie miasta Bielska-Białej oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag w sprawie wyżej wymienionego projektu na adres poczty elektronicznej Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej dz_gos@um.bielsko.pl Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, stanowisko nr 2, Plac Ratuszowy 6, na udostępnianych tam formularzach w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr ON.0050.556.2015.DG z dnia 21 lipca 2015 r., w wersji papierowej lub elektronicznej. W tytule e-maila przekazującego formularz z uwagami prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie usunięte z procesu ich rozpatrywania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
[-] Przemysław Kamiński
Zastępca Prezydenta

Plik dźwiękowy

Strefa TAXI załącznik graficzny

Protokół z konsultacji

Projekt uchwały

Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia uwag