Zmiana miejsca głosowania

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Zmiana miejsca głosowania

Wyborca może zmienić miejsce głosowania w danych wyborach, poza przypadkami gdy przepisy Kodeksu Wyborczego wyłączają taką możliwość.

Zmiany miejsca głosowania dokonuje się na wniosek wyborcy.

Wniosek w sprawie zmiany miejsca głosowania składa się w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów.

Wniosek musi zawierać: nazwisko, imię (imiona), obywatelstwo, numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy i adres przebywania w dniu wyborów.

Wniosek składa się w formie papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów.

Wniosek będzie można także składać w formie elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania skutkuje ujęciem wyborcy w spisie w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania i skreśleniem ze spisu w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Uwagi

Wyborca nie może zmienić miejsca głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

W wyborach uzupełniających do Senatu możliwość zmiany miejsca głosowania ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej, w których przeprowadza się głosowanie ponowne, w okresie między 13 a 3 dniem przed ponownym głosowaniem, wyborca może zmienić miejsce głosowania na swój wniosek.

Formularze

Wniosek o zmianę miejsca głosowania