Konsultacje społeczne analiz wykonalności zintegrowanych projektów subregionalnych oraz projektu Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020

Prezydent Miasta Bielska-Białej Zarządzeniem Nr ON.0050.3860.2014.BFE z dnia 25 listopada 2014 r.

postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne projektów analiz wykonalności zintegrowanych projektów subregionalnych:

  • „Analiza wykonalności zintegrowanego projektu pn.: Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego”
  • „Analiza wykonalności przedsięwzięć w zakresie zintegrowanego transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego”,
  • „Analiza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego”,

oraz projektu

  • Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 8 grudnia 2014 r. do dnia 30 grudnia 2014 r. w formie:

  1. otwartego spotkania z mieszkańcami Bielska-Białej, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014 r. w Bielsku-Białej w godzinach 10-13 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 40, w Sali Sesyjnej (budynek B – parter),
  2. przyjmowania propozycji, uwag i opinii na formularzu konsultacji, który będzie dostępny na platformie internetowej – link do formularza i do konsultowanych dokumentów:  http://cyfrowademokracja.pl/index.php/konsultacje-spoleczne/miasto-bielsko-biala będzie dostępny od dnia 8 grudnia 2014 r.

Informacja dodatkowa z 16 grudnia 2014 r.

Podstawę prawną przeprowadzenia konsultacji stanowi art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 uchwały nr V/60/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej. W przypadku przedmiotowych konsultacji należy podkreślić, iż przeprowadzone są one przede wszystkim w formie konsultacji internetowych (e-konsultacji), natomiast spotkanie otwierające proces miało na celu głównie zaprezentowanie dokumentów, przy czym uwagi/ opinie powstałe w czasie spotkania oczywiście zostaną wzięte pod uwagę na równi z uwagami/ opiniami wyrażonymi poprzez formularz internetowy.

Przyjęty tryb przeprowadzenia konsultacji jest powszechnie stosowany. Przykładowo projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 został poddany konsultacjom społecznym na podobnych zasadach, tj. poprzez formularz on-line zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WSL.

Konsultacje społeczne dokumentów trwają, zgodnie z harmonogramem projektu, do 30 grudnia 2014 r., jednak z uwagi na trwające wciąż negocjacje IZ RPO WSL z Komisją Europejską w sprawie kształtu RPO WSL na lata 2014-2020, a także w związku z uwagami uczestników spotkania otwierającego konsultacje, formularz on-line do składania uwag będzie aktywny do 9 stycznia 2015 r.

Uwagi/opinie, które wpłyną po 30 grudnia 2014 r. zostaną omówione na spotkaniu podsumowującym konsultacje.

Spotkanie podsumowujące konsultacje odbędzie się w dniu  12 stycznia 2015 r., w godzinach: 15.00 – 18.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1.        

Zapraszamy!

"Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżet państwa

Plik dźwiękowy

Raport z konsultacji społecznych podsumowanie

Zestawienie uwag do projektów analiz wykonalności zintegrowanych projektów subregionalnych

Zestawienie uwag do projektu Strategii

Galeria zdjęć