Nadanie numeru PESEL dla osoby zobowiązanej do posiadania numeru pesel na podstawie odrębnych przepisów

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

Numer PESEL

Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców, nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej ,,numerem PESEL''.
 
Numer PESEL jest to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną.
 
Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji
 
W rejestrze PESEL gromadzone są dane:

  1. obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
  3. cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 
Numer PESEL jest nadawany z urzędu. O nadanie numeru PESEL z urzędu występują:

  • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia - w stosunku do dzieci osób wymienionych w pkt. 1 i 3, które to dzieci urodziły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo czasowy - w stosunku do osób wymienionych w pkt. 1 i 3 (nie dotyczy dzieci, którym o numer PESEL wystąpił kierownik urzędu stanu cywilnego w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia)
  • organ wydający polski dokument tożsamości - w stosunku do osób wymienionych w pkt. 1 i 2
  • organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy w stosunku do osób, dla których nie można ustalić organu właściwego

W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL.
 
Osobom zobowiązanym do posiadania numeru PESEL  na podstawie odrębnych przepisów numer PESEL nadaje się na ich wniosek.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o nadanie numeru PESEL

Do wniosku o nadanie numeru PESEL dołącza się:

  • Dokument potwierdzający dane wskazane we wniosku.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Opłata

Bez opłaty.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawca ma możliwość wniesienia skargi w sposób określony w  rozdziale 2 Dział III ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uwaga

Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.
 
Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Formularze

Wniosek o nadanie numeru PESEL