Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Gościnna Dolina" w Bielsku-Białej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza, że prowadzony jest proces konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Gościnna Dolina" w Bielsku-Białej.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 19 do 25 listopada 2012 r. przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 26 do 30 listopada 2012 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez organizacje pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: ochrona.srodowiska@um.bielsko.pl.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na stosownym formularzu. W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
[-] Zbigniew Michniowski
Zastępca Prezydenta