Wydział Organizacyjny - Biuro Obsługi Interesanta

Zakres zadań:

Głównym celem powołania Biura Obsługi Interesanta była i nadal jest poprawa oraz podniesienie jakości i komfortu obsługi obywatela w Urzędzie Miejskim poprzez:

 • profesjonalizm obsługi,
 • skrócenie czasu obsługi,
 • polepszenie warunków technicznych obsługi interesanta,
 • skrócenie czasu załatwiania spraw w urzędzie,
 • pełną jawność kontaktu interesanta z urzędnikiem. 

Pracownicy Biura Obsługi Interesanta zajmują się kompleksową obsługą interesantów, udzielaniem informacji o zakresie działania wydziałów Urzędu o rodzaju, miejscu i trybie załatwiania poszczególnych spraw, sposobie ich załatwiania oraz stanie zaawansowania prowadzonej sprawy.
 
Na poszczególnych stanowiskach wydawane są zgodnie z kompetencjami reprezentowanego wydziału karty informacyjne, druki i formularze, oraz udzielana jest pomoc przy ich wypełnianiu.
 
W Biurze przyjmowane są także kierowane do wydziałów pisma, wnioski gdzie sprawdzana jest kompletność składanych dokumentów a następnie są one rejestrowane w systemie komputerowym. Ponadto na stanowiskach wydawane są dokumenty (decyzje zaświadczenia, opinie itp.), których odbiór uzgodniono wcześniej z interesantem.

 

Wydział Organizacyjny - Biuro Obsługi Interesanta

Urząd Miejski Plac Ratuszowy 6 (parter)

 

INFORMACJA

33 4971 800

DZIENNIK PODAWCZY 

33 4971 813

33 4971 814

 NIEPEŁONSPRAWNI/ RODZINA +/ WETERAN + / KARTA SENIORA

33 4971 801

334971 802

INFORMACJA DOWÓD OSOBISTY/ SPRAWY MELDUNKOWE/ PESEL

33 4971 808

PODATKI OCHRONA ŚRODOWISKA 

33 4971 803

334971 807

334971 808

 

 • udzielanie informacji na temat podatków i opłat lokalnych,
 • udzielanie informacji na temat wysokości podatków oraz stawek i terminów płatności,
 • wydawanie, na życzenie podatników, właściwych druków, wniosków i kart informacyjnych, instruowania o sposobie ich wypełniania oraz informowanie
  o wymaganych załącznikach i wysokości opłaty skarbowej,
 • przyjmowanie deklaracji od środków transportowych,
 • przyjmowanie deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych,
 • przyjmowanie od osób fizycznych informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz informacji o gruntach, lasach,
 • przyjmowanie wniosków w sprawach ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych, w sprawach wyjaśnienia wątpliwości i rozszerzenia interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu lub figurowaniu w podatkach i opłatach lokalnych,
 • wydawanie zaświadczeń o poświadczenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych,
 • przyjmowanie informacji o pobranej opłacie skarbowej przez płatników
 • udzielanie informacji na temat zasad korzystania z dotacji gminnych w programie ograniczania emisji, na cele związane z ochroną środowiska oraz
  z innych źródeł,
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie na cele związane z ochroną środowiska,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie lub przesadzenie drzew i krzewów,
 • wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektów geologicznych,
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagającej pozwolenia,
 • wydawanie kart wędkarskich,
 • wydawanie dowodów rejestracyjnych łodzi,
 • wydawanie decyzji w zakresie uzgodnień projektów technicznych
 • i inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
 • przyjmowanie wniosków o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,
 • udzielanie informacji i wydawanie zezwoleń na wytwarzanie, zbieranie, transport odpadów oraz odzysk i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • wydawanie decyzji w zakresie emisji zanieczyszczeń, hałasu i pól elektromagnetycznych,
 • rejestracja zwierząt egzotycznych,
 • wydawanie zezwoleń na utrzymywanie chartów i ich mieszańców,
 • przyjmowanie interwencji w sprawach gospodarki wodno-ściekowej,
 • przyjmowanie interwencji w sprawach utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • przyjmowanie wniosków o oświetlenie ulic.

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA

33 4971 809

33 4971 810

33 4971 811

 

 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę / rozbiórkę,
 • przyjmowanie zgłoszeń w zakresie budowy budynków mieszkalnych,
 • rejestracja dziennika budowy,
 • wydawanie decyzji na budowę wewnętrznej instalacji (gazowej, elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, co),
 • przyjmowanie zgłoszeń na budowę wewnętrznej instalacji (gazowej, elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, co),
 • uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych,
 • wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
 • zgłoszenie zamiaru przystąpienia do rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na roboty budowlane,
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu,
 • przyjmowanie odwołań od decyzji i postanowień,  
 • udzielanie informacji o braku planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bielska-Białej,
 • przyjmowanie wniosków o sporządzenie (zmianę) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bielska – Białej ,
 • ustalanie wysokości renty planistycznej,
 • wydawanie opinii w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania
  z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu postępowania administracyjnego o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej,
 • wydawanie opinii i zaświadczeń z zakresu prawa budowlanego,
 • udostępnianie dokumentacji archiwalnej.

NIERUCHOMOŚCI GEODEZJA I KARTOGRAFIA

33 4971 805

334971 806

 

 • sprzedaż lub oddawanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie,
 • wykup nieruchomości,
 • wydzierżawienia nieruchomości,
 • sprzedaż lokali na rzecz najemcy,
 • opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości,
 • przekształcenia lub nabycia wieczystego użytkowania na własność,
 • ustanawianie służebności drogi przez grunty gminne / Skarbu Państwa/ Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała,
 • ustanawianie służebności przesyłu na gruntach gminnych / Skarbu Państwa/ Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała,
 • udzielanie zgody na czasowe zajęcie gruntów gminnych /Skarbu Państwa/ Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 • ochrona gruntów rolnych,
 • wydawanie decyzji o nieodpłatnym przekazaniu gruntów,
 • wydawanie zaświadczeń do KRUS-u,
 • utrzymywanie zwierząt uciążliwych na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,
 • odchwaszczania gruntów,
 • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej,
 • wydawanie zaświadczeń na wykreślenie roszczenia/hipoteki z Księgi Wieczystej w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz kosztami remontu budynku,
 • zwrot wywłaszczonych nieruchomości, zamiany nieruchomości, odszkodowania za grunty wydzielone pod drogę,
 • zgody na zabudowę w granicy lub zbliżenie do granicy z nieruchomością stanowiącą własność Gminny Bielsko-Biała/ Skarbu Państwa/ Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała.
 • przyjmowanie wniosków, udzielanie informacji i wydawanie zezwoleń
  w sprawach podziału nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości,
 • przyjmowanie wniosków, udzielanie informacji i wydawanie zawiadomień
  w sprawach nadania numeru porządkowego, potwierdzeń zmian w sprawach numeracji porządkowej nieruchomości,
 • przyjmowanie wniosków, udzielanie informacji w sprawach zmian (sprostowań błędów) w ewidencji gruntów i budynków,
 • przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i wydawanie materiałów dla zgłoszonej pracy geodezyjnej,
 • przyjmowanie wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej,
 • przyjmowanie wniosków o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów.