Rejestracja pojazdu marki "Sam"

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu
 • dopuszczenie jednostkowe pojazdu albo decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu

Dokumenty wymienione powyżej są dokumentami, które są najczęściej wykorzystywane podczas załatwiania ww. sprawy; w sytuacjach szczególnie skomplikowanych po weryfikacji dokumentów w Urzędzie może okazać się konieczne uzupełnienie wniosku o dokumenty wyżej nie wymienione.

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem dokumenty należy uzupełnić wraz ze składanym wnioskiem. W przypadku korzystania z platformy ePUAP jako uzupełnienie wcześniej złożonego wniosku. 

Do wglądu:

 • dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną
 • dokument potwierdzający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną
 • wypis z rejestru sądowego w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowy spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt.a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika*

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • bez opłaty
 • *za pełnomocnictwo - 17,00 zł

Opłata:

 • za tablice rejestracyjne na samochód - 80,00 zł (2 szt. tablic)
 • za tablicę rejestracyjną na przyczepę - 40,00 zł
 • za tablicę rejestracyjną motocyklową - 40,00 zł
 • za tablicę rejestracyjną motorowerową - 30,00 zł
 • za tablice indywidualne samochodowe - 1000,00 zł
 • za tablicę indywidualną motocyklową - 500,00 zł
 • pozwolenie czasowe - 13,50 zł
 • dowód rejestracyjny - 54,00 zł
 • komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

"SAM"- to pojazd zbudowany we własnym zakresie przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, której markę określa się jako "SAM" bez określenia typu modelu. Silnika nie można zbudować samodzielnie - w celu zarejestrowania należy przedłożyć dokumenty kompletnego zespołu silnika.

Wniosek o rejestrację
Wykaz opłat rejestracyjnych