Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami.

Do wglądu:

  • dowód osobisty

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni po złożeniu kompletnego wniosku.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

  • za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zmianę danych zawartych w rejestrze - 17,00 zł

Opłata:

  • za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej, a także za wydanie zaświadczenia potwierdzającego rozszerzenie zakresu szkolenia prowadzonego przez ośrodek szkolenia kierowców - 500,00 zł

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.Odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Każdorazową zmianę stanu faktycznego objętego danymi zawartymi we wniosku posiadający zaświadczenie jest zobowiązany zgłosić do 14 dni Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.