Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

Podstawa prawna:

art. 73 ust. 4, art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie użytkownika wieczystego o wysokości dochodów.
Załącznik wymagany w przypadku, gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków:

  • Decyzja o wpisie do rejestru zabytków (ksero)

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Opłatę roczną obniża się o 50 % jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków,

Osobom fizycznym zobowiązanym do wniesienia opłat, których dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" udzielana będzie na ich wniosek bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Wniosek   POBIERZ


Oświadczenie o dochodach