Wydział Edukacji i Sportu

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

​​​​​​Zakres zadań

 1. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik, którego zastępuje Zastępca Naczelnika. 
 2. Do zakresu działania Wydziału Edukacji i Sportu należy w szczególności:

EDUKACJA

 • organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto;
 • nadzór nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych oraz administracyjnych, o których mowa w art. 57 ustawy Prawo oświatowe;
 • ustalanie planu sieci przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz jego aktualizacja;
 • organizacja roku szkolnego przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, jego korekta i kontrola realizacji;
 • analiza, weryfikacja i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 • inspekcja przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 • ocena pracy dyrektorów w zakresie zadań i nadzoru organu prowadzącego;
 • nadzór nad systemem kontroli zarządczej oraz koordynacja kontroli zarządczej w placówkach oświatowych;
 • kontrola spełniania obowiązku szkolnego i nauki;
 • prowadzenie spraw dotyczących kadry kierowniczej i nauczycieli;
 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 • sporządzanie oraz analiza sprawozdań i zestawień dotyczących realizacji zadań oświatowych;
 • prowadzenie spraw związanych z bazą danych Systemu Informacji Oświatowej;
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją dowozu uczniów;
 • prowadzenie spraw związanych z kształceniem specjalnym;
 • prowadzenie spraw związanych z kształceniem pracowników młodocianych;
 • prowadzenie spraw związanych z systemem stypendialnym dla uzdolnionych uczniów;
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją szkół i placówek niepublicznych oraz wydawaniem zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej;
 • prowadzenie spraw związanych z porozumieniami z innymi jednostkami samorządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz systemu edukacji;

SPORT

 • organizacja i współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
 • współpraca w zakresie prowadzenia spraw związanych z konkursami ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w zakresie kultury fizycznej i turystyki;
 • prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i przyznawaniem nagród, wyróżnień i stypendiów za osiągnięcia sportowe;
 • prowadzenie spraw dotyczących decyzji zezwalających na organizację masowych imprez sportowych;
 • prowadzenie spraw z zakresu turystyki, rekreacji i sportu;
 • prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne w zakresie zadań związanych z określaniem sezonu kąpielowego
  oraz tworzeniem, prowadzeniem i aktualizacją ewidencji kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;

 

Przy pomocy Wydziału sprawowany jest nadzór nad działalnością Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon
Naczelnik wydziału Agnieszka Herma 223 33 4701 280
Zastępca Naczelnika wydziału Jacek Broda 217 33 4701 269
Sekretariat   222 33 4701 281
Edukacja      
Stanowisko ds. szkół ponadpodstawowych   215 33 4701 275
Stanowisko ds. szkół podstawowych   220 33 4701 286, -287
Stanowisko ds. przedszkoli   216

33 4701 282,

33 4971 449

Stanowisko ds. placówek specjalnych   214 33 4701 273
Stanowisko ds. placówek niepublicznych i Systemu Informacji Oświatowej   210 33 4701 283, -284
Stanowisko ds. placówek niepublicznych   211 33 4971 564
Stanowisko ds. inspekcyjno-instruktażowych   221 33 4701 271, -277, -240
Stanowisko ds. kadr dyrektorów placówek oświatowych   219 33 4701 278
Stanowisko ds. wsparcia miejskiego systemu oświaty   214 33 4701 276
Stanowisko ds. finansów   209 33 4701 274
Sport      
Stanowisko ds. współpracy z klubami sportowymi  

212

213

33 4971 714

33 4971 757

Stanowisko ds. współpracy z organizacjami turystycznymi   213

33 4971 769

Stanowisko ds. finansów   212 33 4971 565
Lokalizacja
ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 32 (II piętro)
Godziny pracy
poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 15.30, czwartek: 7.30 - 18.00, piątek: 7.30 - 13.00
Telefon
33 4701 281