Czym są konsultacje społeczne

 

Konsultacje społeczne są formą dialogu władz miasta ze społecznością lokalną. Poprzez to narzędzie demokracji bezpośredniej mieszkańcy uczestniczą w procesie stanowienia prawa oraz w podejmowaniu istotnych dla nich decyzji. Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk oraz propozycji od obywateli na temat spraw istotnych dla danych grup społecznych, osiedli lub całego miasta.

Dzięki konsultacjom społecznym lokalne władze zyskują wiedzę na tematy ważne dla mieszkańców, dlatego mogą trafniej realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, aby w jak największym stopniu zaspokajać ich potrzeby.

Celem przeprowadzania konsultacji społecznych jest:
- informowanie lokalnej społeczności o sprawach poddanych konsultacjom;
- poznanie różnych opinii i perspektyw uczestników konsultacji, pozwalających na znalezienie rozwiązań, które odpowiedzą na potrzeby mieszkańców;
- osiąganie lepszej trafności procesów decyzyjnych;
- pozyskanie akceptacji i zrozumienia wśród mieszkańców dla proponowanych zmian;
- zaangażowanie mieszkańców w proces stanowienia prawa lokalnego;
- weryfikowanie nastrojów społecznych i zapobieganie ewentualnym sytuacjom konfliktowym.

Konsultacje prowadzone są w oparciu o siedem zasad konsultacji społecznych:

1. DOBRĄ WIARĘ – konsultacje odbywają się w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji;

2. POWSZECHNOŚĆ – każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd;

3. PRZEJRZYSTOŚĆ – informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd;

4. RESPONSYWNOŚĆ – każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych;

5. KOORDYNACJĘ – konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie, jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji. 

6. PRZEWIDYWALNOŚĆ – konsultacje powinny być prowadzone na możliwie jak najwcześniejszym etapie tworzenia projektów, polityk publicznych lub planowania inwestycji. Powinny być prowadzone w sposób i w oparciu o czytelne reguły;

7. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO – choć poszczególni uczestnicy konsultacji maja prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostatecznie decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

Zamierzenia poddawane konsultacjom mogą dotyczyć zmian prawnych, zmian organizacji życia publicznego, przeprowadzenia inwestycji, sposobu rozwiązania ważnego problemu społecznego lub innych działań, których powodzenie w dużej mierze zależy od akceptacji ze strony obywateli.

W konsultacjach uczestniczyć mogą pojedynczy obywatele, reprezentujące ich instytucje i organizacje pozarządowe oraz specjaliści i eksperci zewnętrzni. 

Dodatkowe informacje nt. odbywających się konsultacji społecznych znajdują się na stronie BIP.

Szczeble partycypacji społecznej

Szczeble partycypacji społecznej