O Radzie

W dniu 12 października 2020 roku Zarządzeniem Nr ON.0050.1397.2020.RG Prezydent Miasta Bielska-Białej powołał Radę Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej.

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej stanowi zespół opiniodawczo-doradczy, zabierający głos w sprawach gospodarczych i szeroko rozumianej przedsiębiorczości. W skład Rady weszli: przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji i instytucji z terenu Miasta, zajmujący się przedsiębiorczością i rynkiem pracy, a także przedstawiciele uczelni wyższych z Bielska-Białej. Do zadań Rady należeć będzie w szczególności:
• opiniowanie projektów dokumentów dotyczących polityki gospodarczej Miasta,
• aktywizacja gospodarcza Miasta poprzez wspieranie inicjatyw, projektów i rozwiązań w zakresie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości,
• wspieranie działań służących rozwojowi współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a szkołami zawodowymi i średnimi w Mieście,
• przedstawianie stanowisk, opinii, uwag i wniosków oraz konsultowanie innych spraw zgłoszonych przez Prezydenta, członków Rady oraz inne organizacje środowiska gospodarczego i otoczenia biznesu.

Rada Gospodarcza została powołana na czas kadencji Prezydenta Miasta.

Zarządzenie NR ON.0050.2468.2022.RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR ON.0050.1397.2020.RG w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej

Zarządzenie NR ON.0050.1397.2020.RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej