Czteroletni Plan Inwestycyjny

Aktualne informacje dot. zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto Bielsko-Biała znajdują się w Wieloletniej prognozie finansowej miasta Bielska-Białej (pozycje 1.1.2 oraz 1.3.2) dostępnej na stronie BIP: https://bip.um.bielsko.pl/m,335,wieloletnia-prognoza-finansowa.html

Czteroletni Plan Inwestycyjny:

  • jest średniookresowym dokumentem planistycznym, porządkującym zamierzenia inwestycyjne Miasta,
  • obejmuje okres czterech lat i opracowywany jest corocznie w systemie kroczącym,
  • zawiera listę zadań inwestycyjnych, finansowanych w całości lub w części ze środków budżetu Miasta,
  • pełni funkcję informacyjną o kierunkach inwestycji, planowanym terminie ich realizacji, kosztach,
  • pozwala na zdyscyplinowane i planowe przygotowywanie nowych inwestycji w tempie dopasowanym do możliwości budżetu Miasta,
  • umożliwia prognozowanie nie tylko potrzebnych zasobów finansowych, ale także źródeł ich pozyskania,
  • umożliwia miastu lepsze zarządzanie projektami inwestycyjnymi, co może przyczynić się do pobudzania rozwoju gospodarczego, sprawniejszego zarządzania oraz  wdrażania „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku”.

Czteroletni Plan Inwestycyjny na lata 2019-2022

Czteroletni Plan Inwestycyjny na lata 2018-2021

Czteroletni Plan Inwestycyjny na lata 2017-2020

Czteroletni Plan Inwestycyjny na lata 2016-2019 – aktualizacja 

Czteroletni Plan Inwestycyjny na lata 2016-2019

Czteroletni Plan Inwestycyjny na lata 2015-2018

Czteroletni Plan Inwestycyjny na lata 2014-2017

Czteroletni Plan Inwestycyjny na lata 2013-2016 – aktualizacja

Czteroletni Plan Inwestycyjny na lata 2013-2016

Czteroletni Plan Inwestycyjny na lata 2012-2015

Czteroletni Plan Inwestycyjny na lata 2011-2014 – aktualizacja

Czteroletni Plan Inwestycyjny na lata 2011-2014