KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJE TAXI

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

    Przypominamy, że LICENCJE WYDANE PRZED 1 STYCZNIA 2020 r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. 

Wniosek w tej sprawie przedsiębiorcy winni złożyć do 31 GRUDNIA 2022 r.

Licencje TAXI wydane przed 1 STYCZNIA 2020 r., w przypadku niezłożenia wniosku o dostosowanie, stracą ważność 31 GRUDNIA 2022 r.

Do wniosku o dostosowanie należy dołączyć oryginał zaświadczenia o niekaralności (wydany nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku) potwierdzającego, że:

– przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, 
– zatrudnieni przez niego kierowcy,
– osoby nie zatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz,

nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy. 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod numerem telefonu 33 497 16 44.