Odtworzenie aktu sporządzonego za granicą

Podstawa prawna

art.109 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz.U.Nr z 2014r. poz.1741, z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty i załączniki

 • podanie
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie z USC w m.st. Warszawie Oddział Śródmieście, stwierdzające brak księgi, w której akt powinien figurować i zaświadczenie o braku aktu w USC Łódź-Centrum, jeśli sprawa dotyczy aktu z byłych województw wschodnich (zabużańskich)
 • wszelkie dokumenty, na podstawie których można odtworzyć treść aktu sporządzonego w zagranicznych księgach stanu cywilnego (data i miejsce zdarzenia, dane personalne osób, których akt dotyczy) i pozwalające ustalić czy, gdzie i kiedy został sporządzony akt oryginalny, oświadczenia przyjmowane do protokołu
 • tłumaczenia dokonane przez tłumacza przysięgłego

Miejsce i forma złożenia dokumentów

osobiście w USC - Plac Ratuszowy 5, Archiwum USC, hol

Osoba uprawniona do odbioru dokumentów

 • wnioskodawca
 • osoba upoważniona

Odbiór dokumentów

 • osobiście
 • pocztą

Termin załatwienia sprawy

uzależniony od czasu uzyskania wszystkich dokumentów do odtworzenia aktu i zawiadomienia zainteresowanych stron o wszczęciu postępowania

Opłaty

39 zł

Numer konta bankowego

86 1240 6960 2735 0555 5555 5555 Bank PEKAO S.A. Oddział Bielsko-Biała /dotyczy korespondencji/

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika USC w Bielsku-Białej w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 • Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekapl.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).
 • odtworzyć zagraniczny akt stanu cywilnego można jedynie wtedy, gdy niemożliwe jest lub związane z poważnymi trudnościami uzyskanie odpisu aktu z zagranicznego urzędu

 

Jednostka odpowiedzialna