Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)

Podstawa prawna

Art. 1 § 2, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13, art. 76-79 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741) oraz art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318).

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty i załączniki

1. W przypadku obywateli polskich:

  • dowody osobiste lub paszporty

2. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

  • paszport,
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

Miejsce i forma złożenia dokumentów

osobiście w USC - Plac Ratuszowy 5, I p. - pok.102

Termin załatwienia sprawy

  • w przypadku gdy akty stanu cywilnego wnioskodawców sporządzone są w miejscowym USC  – 7 dni roboczych,
  • w przypadku gdy akty stanu cywilnego wnioskodawców sporządzone są poza miejscowym USC – 10 dni roboczych.

Opłaty

84zł

Jednostka odpowiedzialna