Wpis do ewidencji pól biwakowych

Podstawa prawna

  • Art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji i Sportu

Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe na terenie Gminy Bielsko-Biała;
  • Opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju pole biwakowe (Załącznik nr 1);
  • Dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe;
  • Dokumenty (poświadczone za zgodność z oryginałem kopie) potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Informacja na temat opłat

  • Za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe – opłata wynosi 100 zł (Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego).
  • Za wydanie decyzji o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe - opłata wynosi 10 zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Forma załatwienia

    Decyzja o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe.
    Wpis do ewidencji pól biwakowych.

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

1. Na terenie Gminy Bielsko-Biała zaszeregowania pól biwakowych dokonuje i prowadzi ich ewidencję Prezydent Miasta Bielska-Białej.

2. Podstawą założenia karty ewidencyjnej pola biwakowego jest decyzja w sprawie zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe.

3. Ewidencja jest jawna z wyjątkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

Jednostka odpowiedzialna