Rozgraniczenie nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Rozdział 6).

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Geodezji i Kartografii, ul. Romana Dmowskiego 6,
43-300 Bielsko-Biała

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
wraz z załącznikami:

 1. mapa poglądowa z zaznaczonymi odcinkami granic, które mają podlegać rozgraniczeniu,
 2. pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości wymagana jest dokumentacja z rozgraniczenia nieruchomości, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierająca:

 1. postanowienie Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
 2. upoważnienie Prezydenta Miasta Bielska-Białej dla geodety uprawnionego
  do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic,
 3. zgłoszenie pracy geodezyjnej do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku-Białej,
 4. dowody doręczenia wezwań stronom do stawienia się na gruncie,
 5. pisemne pełnomocnictwa udzielane przez strony postępowania,
 6. dokumenty dotyczące przebiegu granic (udostępnione do zgłoszenia pracy geodezyjnej
  lub pozyskane z innych źródeł),
 7. protokół graniczny lub akt ugody,
 8. opinię geodety dotyczącą przebiegu granic, jeżeli ich przebieg nie może być ustalony
  w postępowaniu administracyjnym,
 9. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu rozgraniczeniowym, udzielone przez właściciela nieruchomości.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wymagane dokumenty możesz:

 • dostarczyć do urzędu w systemie tradycyjnym – pocztą lub kurierem na adres: Urząd Miejski
  w Bielsku-Białej,
  ul. Romana Dmowskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała
 • złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek–środa 7:30–15:30

czwartek 7:30–18:00

piątek 7:30–13:00

 • elektronicznie - korzystając z platformy ePUAP (epuap.gov.pl).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 334971533, 334971562.

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty bądź wskazanie zwolnienia od opłaty skarbowej - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Terminy

Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, zgodnie z art. 35 §1-3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem postępowania przygotowawczego związanego z wyłonieniem wykonawcy pracy geodezyjnej w drodze udzielenia zamówienia publicznego wynosi – ok. 2-3 miesiące.

Wykonanie przez upoważnionego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej geodetę uprawnionego, czynności rozgraniczenia na gruncie.

Przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej
z rozgraniczenia nieruchomości, która stanowi podstawę do wydania decyzji.

Decyzja wydawana jest bez zbędnej zwłoki – zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – z uwzględnieniem terminu na ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności dokumentacji geodezyjnej z obowiązującymi przepisami prawa.

Postanowienie o kosztach rozgraniczenia.

Opłata

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu
lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Tryb odwoławczy

Strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia  decyzji, przekazania sprawy sądowi.

Na postanowienie o kosztach służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to postanowienie wydał.

Uwaga

Informacje dotyczące numerów działek, nazwy obrębu można znaleźć na geoportalu

www.bielskobiala.giportal.pl

 

6_wniosek_o_rozgraniczenie nieruchomości 1_1.pdf

6_wniosek_o_rozgraniczenie nieruchomości 1_1.rtf