Rejestracja sprzętu pływającego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Jednostka odpowiedzialna

 Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Kontakt

telefon 33 49 71 808, 33 49 71 514

Pliki do pobrania:

INFORMACJA
dotycząca obowiązku rejestracji jachtów i innych jednostek pływających
na platformie REJA24

Z dniem 1 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2018 roku
o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Przepisy wskazanej ustawy stosuje się do następujących jednostek pływających:
1.    statków morskich przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji:
a)    jachtów rekreacyjnych
b)    jachtów komercyjnych
2.    statków żeglugi śródlądowej przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji lub połowu ryb:
a)    jachtów rekreacyjnych
b)    jachtów komercyjnych
c)    jednostek pływających używanych do połowu ryb.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy obowiązkowi rejestracji podlega:
1.    jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW
2.    jednostka pływająca używana do połowów rybackich
3.    jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 wskazanej ustawy nie podlega:
1.    jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa
2.    jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni
3.    deska serfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Organami rejestrującymi są: starostowie powiatów, prezydenci miast na prawach powiatu, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Rejestracji dokonuje się na podstawie:
1.    wniosku o rejestrację, który winien zawierać informację określone w art. 6 ust. 2 ustawy
2.    dowodu własności, którym może być:
a)    faktura VAT
b)    umowa sprzedaży, zamiany, darowizny
c)    prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności
d)    w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym - pisemne oświadczenie budowniczego
3.    dokumentów lub materiałów potwierdzających informacje, o których mowa w art. 6 pkt 2 lit. a-a oraz i-p ww. ustawy
4.    dowodu wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.

Rejestracji można dokonać osobiście w dowolnie wybranym organie rejestrującym lub na platformie internetowej reja24.pl. Wniosek składany w postaci elektronicznej winien być opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym właściciela, współwłaściciela pełnomocnika właściciela lub współwłaściciela, przedstawiciela ustawowego właściciela lub współwłaściciela albo osoby uprawnionej do reprezentowania właściciela lub współwłaściciela  jednostki pływającej, w przypadku gdy nie jest nim osoba fizyczna.

Opłata za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jednostki pływającej i wydanie dokumentu rejestracyjnego, zmianę danych w rejestrze
i wydanie dokumentu rejestracyjnego oraz wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego wynosi 80,00 zł

Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej na podstawie dotychczasowych przepisów, która podlega obowiązkowi rejestracji zgodnie
z ustawą wskazaną na wstępie ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego określonego w art. 28 ust. 1 wskazanej ustawy.

Opłata za rozpatrzenie ww. wniosku wynosi 60,00 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto:

nr 88 1020 2313 0000 3802 1094 7663

Dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:
1.    dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000r. - przez okres 12 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy
2.    dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy
3.    dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy.
Opłata za rozpatrzenie ww. wniosku wynosi 60,00 zł.

Właściciel jednostki pływającej o długości powyżej 7,5m do 24 m lub mocy silnika przekraczającej 15kW, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji ma obowiązek ją zarejestrować
do 31 grudnia 2021r.

 

Formularze do pobrania

Złóż wniosek przez internet