Konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawach: ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Bielska-Białej miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alko

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.3122.2018.DG z dnia 27 kwietnia 2018 r.postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawach:

  1. ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Bielska-Białej miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  2. ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Bielska-Białej,
  3. ustalenia dla terenu miasta Bielska-Białej ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
     

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), Uchwały nr V/60/2007 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. nr 54, poz. 1176) oraz Regulaminu
w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. nr 220, poz. 3186).

Akcja informacyjna o konsultacjach zostanie przeprowadzona w okresie od 11 maja 2018 r.
do 18 maja 2018 r. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, umieszczenie w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 19 maja 2018 r. do 25 maja 2018 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców miasta oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag w sprawie wyżej wymienionych projektów na adres poczty elektronicznej Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej dz_gos@um.bielsko.pl. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, stanowisko nr 2, Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Z up. Prezydenta Miasta
Przemysław Kamiński 
Zastępca Prezydenta

Plik dźwiękowy

Formularz konsultacji

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały nr 1

Projekt uchwały nr 2

Projekt uchwały nr 3

Protokół z konsultacji

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bielska Białej