Konsultacje społeczne dotyczące ustalenia strefy płatnego parkowania, korzystania z parkingów miejskich oraz określenia opłat z tym związanych

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniami nr ON.0050.362.2015.MZG, ON.0050.363.2015.MZG, ON.0050.364.2015.MZG z dnia 13 maja 2015 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w następujących sprawach:

  • ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej
  • określenia wysokości opłat za korzystanie z parkingów miejskich w Bielsku-Białej
  • ustalenia zasad i trybu korzystania  z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi terminu.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami  Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 14 do 20 maja 2015 r. przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 21 do 25 maja 2015 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez osoby zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej, Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Miejskiego Zakładu Gospodarczego w Bielsku-Białej: sekretariat@mzgbb.pl. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzeń.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
[-] Waldemar Jędrusiński
Zastępca Prezydenta

Plik dźwiękowy

Formularz konsultacji Uchwała nr 1

Formularz konsultacji Uchwała nr 2

Formularz konsultacji Uchwała nr 3

Ogłoszenie

Projekt opłaty parkingi poza drogami publicznymi Uchwała nr 2

Projekt zasady parkingi poza drogami publicznymi Uchwała nr 3