Zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Dowód osobisty

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
 
Dowód osobisty zawiera warstwę graficzną i elektroniczną.
 
Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera:

  • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia - w przypadku osób posiadających pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych
  • certyfikat potwierdzenia obecności
  • certyfikat podpisu osobistego - w przypadku osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która przy składaniu wniosku wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu albo osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia a zgodę na umieszczenie certyfikatu wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby.
  • przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów

Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem (zgłoszenia może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności).
 
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 
Zgłoszenia dokonuje się:

  • w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, do organu gminy, który wydał dowód osobisty po opatrzeniu zgłoszenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, a w przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika bądź przez rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora - w przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności - zgłoszenie może zostać opatrzone podpisem osobistym (do zgłoszenia dokonanego przez pełnomocnika lub rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora dołącza się dołącza się sporządzone w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo szczególne do dokonania takiej czynności lub dokument pozwalający na ustalenie stosunku prawnego istniejącego między wnoszącym zgłoszenie a osobą, w której imieniu zgłoszenie jest wnoszone, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe odpowiednio tego pełnomocnictwa lub dokumentu opatrzone przez osobę dokonującą zgłoszenia za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego).
  • przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  • osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, w formie pisemnej, po opatrzeniu własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego.

 
Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.
 
Zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.
 
Podpis osobisty posiadacza dowodu osobistego złożony w okresie zawieszenia albo po unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego nie wywołuje skutków prawnych. Późniejsze cofnięcie zawieszenia certyfikatu nie wpływa na ważność czynności dokonanej w okresie zawieszenia.

Uwagi

Więcej informacji na temat dowodu osobistego można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/e-dowod

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.  

 

 

 

Formularze

Formularz zgłoszenia zawieszenia certyfikatów

Formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia