Ustalenie numeru porządkowego budynku

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Art. 47 a ust. 1 pkt 1).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Geodezji i Kartografii, ul. Romana Dmowskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony formularz wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynku przewidziany rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (załącznik nr 1) wraz załącznikiem - kopią mapy z wyróżnionym budynkiem, będącym przedmiotem wniosku;
  2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu, udzielone przez właściciela nieruchomości.

Terminy

Załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki– zgodnie z  przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty bądź wskazania zwolnienia od opłaty skarbowej.

Opłata

Wolne od opłat.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 

RODO