„Interaktywna mapa problemów społecznych Bielska - Białej”

Europejski Fundusz Społeczny

 „Interaktywna mapa problemów społecznych Bielska - Białej”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej realizuje projekt pn. „Interaktywna mapa problemów społecznych Bielska - Białej” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu 1 lutego 2011 r. – 31 lipca 2012 r.
Budżet projektu: 384 200,81 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 384 200,81 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności polityki społecznej miasta  Bielska-Białej poprzez utworzenie map problemów społecznych poszczególnych osiedli Bielska - Białej.

Celami szczegółowymi są:

  • identyfikacja i poznanie zjawisk i problemów społecznych występujących  w poszczególnych osiedlach Bielska - Białej,
  • zapewnienie dostępu podmiotom społecznym i mieszkańcom Bielska – Białej  do zintegrowanych informacji wspomagających planowanie lokalnych strategii, programów i projektów rozwiązywania problemów społecznych oraz zwiększenie udziału mieszkańców w tworzeniu polityki społecznej Miasta w myśl idei społeczeństwa obywatelskiego,
  • diagnoza z obszaru wykluczenia społecznego wspierająca efektywne wykorzystanie środków unijnych oraz innych dostępnych środków zewnętrznych,
  • ułatwienie oceny skuteczności rozwiązań wdrażanych w obszarze polityki społecznej,
  • zaangażowanie społeczności lokalnej do udziału w identyfikacji problemów społecznych w Mieście.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego