Interwencja w sprawie utrzymania kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.  2013.594 ze zm.) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015.139)) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2015.469)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Sposób zgłaszania interwencji:

Termin załatwienia

w trybie niezwłocznym (pisemna odpowiedź do 30 dni)

Telefon kontaktowy

33 497 17 06

Data aktualizacji

12.03.2024 r.