„Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej"

Europejski fundusz społeczny

Tytuł projektu: „Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej”
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Beneficjent: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
Okres realizacji: 01.06.2014 do 30.06.2015

Wartość projektu:

Łączna wartość projektu na lata 2014-2015 wyniosła 340.505,84 zł w tym:

  • 289.429,96 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 51.075,88 z budżetu Miasta

​​​​​​​Opis projektu: Celem projektu było udzielenie wsparcia i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców budynków przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej – tzw. „osiedla socjalnego” w Wapienicy. Grupę docelową stanowiło 50 osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, które ze względu na niepodejmowanie pracy zagrożone były wykluczeniem społecznym. Uczestnicy korzystali z następujących form wsparcia: diagnoza potencjału społecznego i zawodowego, indywidualne plany działania z uczestnikami projektu; poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe; doradztwo zawodowe i kursy zawodowe; realizacja programu „Szybki start” (przeszkolenie kandydata na pracownika pod kątem wymagań pracodawcy na danym stanowisku pracy); staże u pracodawców. W ramach projektu osiągnięto następujące rezultaty: 10 osób ukończyło kurs zawodowy „Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie”; 13 osób ukończyło kurs zawodowy „Opieka nad osobami starszymi i dziećmi”; 17 osób ukończyło kurs zawodowy „Ogrodnik terenów zielonych z obsługą i eksploatacją kosiarek i wykaszarek”; 5 osób odbyło staż u pracodawcy; 8 osób wzięło udział w programie „Szybki start”; 57 osób skorzystało z poradnictwa specjalistycznego – wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego.

Miejski ośrodek pomocy społecznej