Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Komunikat Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 roku

ogłaszam

przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w kwestii programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia 27 października 2015 roku.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do skrzynek znajdujących się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (Plac Ratuszowy 6, I piętro, pokój 106), w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (Plac Opatrzności Bożej 18) a także można przesyłać drogą elektroniczną na adres: e-mail: ngo@bielsko-biala.pl.

Prezydent Miasta
[-] Jacek Krywult

Plik dźwiękowy

Projekt uchwały

Komunikat