Licencja na transport drogowy osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym 7-9

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony wniosek,
 2. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełniony jest wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym (załącznik nr 7),
 3. kopia certyfikatu kompetencji zawodowych,
 4. oświadczenie osoby zarządzającej transportem (załącznik nr 11),
 5. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym, tj. potwierdzenie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:
  • 9000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
  • 5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy
 6. oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym (załącznik nr 12),
 7. wykaz pojazdów samochodowych (załącznik nr 13),
 8. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji,
 9. oświadczenie o miejscu zamieszkania (załącznik nr 6).

Zgodnie z art. 5c ust. 3  ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym  „wymóg, o którym mowa w art. 5c  ust. 1 pkt. 3 potwierdza się:

 1. rocznym sprawozdaniem finansowym,
 2. dokumentami potwierdzającymi:
  • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  • posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  • własność nieruchomości."

Przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać do wglądu oryginały tych dokumentów. 

Opłaty:

Opłata za udzielenie licencji uzależniona jest od okresu jej ważności.

Kwoty wynoszą odpowiednio:

 • wydana na okres od 2 do 15 lat: 700 PLN
 • wydana na okres powyżej 15 do 30 lat: 800 PLN
 • wydana na okres powyżej 30 do 50 lat: 900 PLN

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych
numer 65 1240 6960 2735 1212 1212 1212 lub w kasie Urzędu Miejskiego, Pl. Ratuszowy 6,
w godzinach: poniedziałek-środa 7.30-15.30, czwartek 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00.

Termin załatwienia sprawy:

do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście lub przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)

Wniosek
Wniosek - zmiana pojazdów
Wniosek - zawieszenie
Wniosek - wtórnik uprawnienia
Zał.7 - ośw. o niekaralności
Zał 12 - ośw. o zamiarze zatrudniania kierowców
Wniosek - zmiana danych w licencji
Wniosek - dodatkowe wypisy
Wniosek - wygaszenie
Zał.6 - ośw. o miejscu zamieszkania
Zał.11 - ośw. osoby zarządzającej transportem
Zał.13 - wykaz pojazdów