Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia ustawicznego i praktycznego

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

"Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia ustawicznego i praktycznego w Bielsku-Białej – II etap"

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Działanie 8.3. „Infrastruktura kształcenia ustawicznego”.
Umowę o dofinansowanie nr UDA-RPSL.08.02.00-00-013/09-00  z Instytucją Zarządzającą RPO WSL podpisano w dniu 19 października 2009 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 13 872 320,60 zł.
Dofinansowanie z EFRR: 10 042 014,61 zł (85% kosztów kwalifikowanych).

Projekt polegał na modernizacji bazy dydaktycznej dla kształcenia ustawicznego i praktycznego Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku – Białej, zlokalizowanej przy ul. Krasińskiego 37 w Bielsku - Białej. Zakres projektu obejmował:
- kompleksową modernizację Budynku A, Budynku B – Bielkonu i Budynku C – Starej Farbiarni,
- budowę łącznika pomiędzy Budynkami B i C,
- remont stacji trafo,
- zakup sprzętu, wyposażenia i urządzeń dydaktycznych dla Centrum.

W ramach projektu w 2007 roku został wyremontowany dach w Budynku B, wymieniono części stolarki okiennej i drzwiowej oraz nastąpiła wymiana transformatorów.

Na wykonanie pozostałych robót budowlanych w listopadzie 2009 r. został ogłoszony przetarg. W dniu 30 kwietnia br. miało miejsce otwarcie ofert. W dniu 23.czerwca 2010 r. ukazało się ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W poniedziałek 5 marca 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej bazy dydaktycznej Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas oraz Prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl