Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna.
Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego.
Poddziałanie: 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT.
 
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 23 listopada 2016 r.   
Całkowita wartość projektu wynosi 9 816 532,72 PLN.
Koszty kwalifikowane ogółem: 6 456 172,38 PLN.
Dofinansowanie z EFRR: 5 487 100,89 PLN  (84,99 % kosztów kwalifikowanych).

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, a tym samym zwiększone kompetencje uczniów szkół kształcących w zawodach.
 
Rzeczowa realizacja projektu polegać będzie na:
1. Urządzeniu trzech pracowni gastronomicznych i jednej pracowni obsługi klienta w budynku przy Filarowej 52 dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.
2. Utworzeniu nowych i modernizację istniejących pracowni praktycznej nauki zawodu dla uczniów:
a. Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej (branża samochodowa),
b. Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego (branża elektryczna, elektroniczna i mechaniczna), zlokalizowanych w Zespole Pracowni nr 1 Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Krasińskiego 37.
3. Urządzenie trzech pracowni w budynku przy ul. T. Sixta 20 (Budynek Bielskiej Szkoły Przemysłowej) dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.