Nowe życie w starych-nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II

logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.
Działanie: 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego

Całkowity koszt realizacji projektu: 8 937 573 zł
Koszty kwalifikowalne projektu: 6 771 303 zł
Wnioskowana kwota pożyczki wynosi 4 739 912 zł
Finansowanie uzupełniające: 1 040 749 zł
Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2023 r.

Celem projektu jest wsparcie rewitalizacji społecznej, infrastrukturalnej i ekonomicznej objętego Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej obszaru w centrum miasta, poprzez poprawę stanu środowiska miejskiego. Przeprowadzone w ramach projektu remonty konserwatorskie zlokalizowanych na tym terenie 4 zabytkowych kamienic pozwoli na przywrócenie starych funkcji lub nadanie nowych zdegradowanym obiektom (funkcji społecznych, mieszkaniowych, kulturalnych).  Projekt obejmuje następujące lokalizacje  :
•    kamienica przy ul. Wzgórze 11,    
•    kamienica przy pl. Rynek 32,    
•    kamienica przy ul. ul. 11 Listopada 22/ ks. Stanisława Stojałowskiego 11,    
•    kamienica przy ul. ul. 11 Listopada 20/ ks. Stanisława Stojałowskiego 9.