Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego

Fundusze europejskie

W dniu 1 sierpnia 2016 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”. Projekt, który został przygotowany w partnerstwie siedmiu samorządów: Lider - Powiat Bielski, Partnerzy: Miasto Bielsko – Biała, Powiat Cieszyński, Miasto Cieszyn, Miasto Czechowice – Dziedzice, Powiat Żywiecki oraz Województwo Śląskie, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
Całkowita jego wartość wynosi 40,4 mln zła dofinansowanie unijne 34,1 mln zł, natomiast łączny wkład własny Partnerów 6,3 mln zł.

Całkowita wartość komponentu realizowanego przez Miasto Bielsko-Biała wynosi 5 514 000,00 zł, koszty kwalifikowane 5 488 000,00 zł, planowane dofinansowanie
ze środków UE: 4 664 800,00 zł.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych Subregionu Południowego województwa śląskiego zgodnie ze zdiagnozowanymi oczekiwaniami klientów: osób fizycznych, przedsiębiorców i administracji.

W wyniku realizacji projektu każdy z Partnerów zgodnie ze swoimi kompetencjami
oraz zadeklarowanym zakresem prac i wskaźnikami będzie posiadał między innymi bazy danych obiektów topograficznych, bazy danych Ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, Rejestru cen i wartości nieruchomości, ortofotomapę, Numeryczny Model Terenu i zdjęcia ukośne oraz dokumenty zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie cyfrowej. Dane te będą kompletne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Odbiorcy e-usług będą mogli korzystać z systemu informatycznego niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii, pod warunkiem dostępu do sieci Internet. Interfejsy będą tworzone w sposób intuicyjny i przyjazny, włączając w proces ich tworzenia użytkowników.

Projekt ten wpisuje się w oczekiwania społeczeństwa informacyjnego, a zwłaszcza głównych grup odbiorców danych geodezyjnych – przedsiębiorców, architektów i projektantów, kancelarie prawne, jednostki oświaty oraz organy administracji i sądy wieczysto-księgowe. Zadaniem wspólnych działań ma też być cyfryzacja zasobów geodezyjnych
i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego do nich dostępu. Realizacja projektu według planów ma zakończyć się we wrześniu 2019 r.

Realizacja geodezyjnego projektu unijnego

Na terenie Podbeskidzia i śląska cieszyńskiego jest realizowany projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” w ramach działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Funkcję Lidera powyższego projektu pełni Powiat Bielski, a Partnerami projektu są jednostki samorządu terytorialnego: Województwo Śląskie, Powiat Cieszyński, Powiat Żywiecki, Miasto Bielsko-Biała, Miasto Cieszyn oraz Gmina Czechowice-Dziedzice. W oparciu o Porozumienie Partnerskie w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbywają się cykliczne spotkania projektowe.

Rozpoczęto fazę realizacji prac w ramach wykonania fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i zdjęć ukośnych, oraz opracowania numerycznego modelu terenu i ortofotomapy wraz z dostarczeniem aplikacji desktopowej oraz serwisu internetowego do zarządzania i publikacji wyżej wymienionych danych. Ponadto dla części z Partnerów wybrano Wykonawców modernizacji i aktualizacji baz danych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, w tym wykonanie archiwizacji, geolokalizacji i utworzenie metadanych geodezyjnych oraz kartograficznych. Ostatnimi etapami będzie zakup sprzętu informatycznego i odpowiedniego oprogramowania oraz rozbudowa i modernizacja systemów teleinformatycznych i przeprowadzenie szkoleń.

Wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i zdjęć ukośnych będzie trwało od września do końca roku. Projekt zakończy się końcem 2019 r. Efekty realizacji projektu będą widoczne dla mieszkańców przede wszystkim w usprawnieniu obsługi klienta przez zautomatyzowanie procesów administracyjnych, łatwego dostępu do zasobów mapowych oraz zaawansowanych e-usług publicznych w dziedzinie geodezji i kartografii. Nowa technologia informacyjna pozwoli na wzajemną wymianę i dostęp do informacji geoprzestrzennych w ramach urzędów poszczególnych jednostek uczestników projektu oraz szerzej z administracją rządową, naukową oraz innymi.

O dalszych wynikach będziemy Państwa informować na bieżąco.