Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK69) w Bielsku-Białej

Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK69) w Bielsku-Białej – Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego:

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.1 „Modernizacja  i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej”.
 
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 8 lipca 2013 r.  Całkowita wartość projektu wynosi 23.008.425,17 PLN. Koszty kwalifikowane ogółem: 19.963.695,93 PLN. Dofinansowanie z EFRR: 16.969.141,54 PLN  (85% kosztów kwalifikowanych).

Celem ogólnym/pośrednim projektu była poprawa parametrów technicznych kluczowego elementu sieci drogowej tj. ciągu komunikacyjnego w Bielsku – Białej łączącego ulicę Żywiecką (DK 69) z ulicą Partyzantów (DW 942), poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz skrócenie czasu przejazdu na przedmiotowym odcinku drogi.

Cele bezpośrednie projektu to:

 • poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej  (podniesienie nośności jezdni i mostu do 115 kN/oś),
 • udrożnienie układu komunikacyjnego,
 • zmniejszenie liczby wypadków drogowych (zmniejszenie kosztów wypadków drogowych),
 • zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin (zmniejszenie kosztów uciążliwości dla środowiska),
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów.

Rzeczowa realizacja inwestycji przebiegała w okresie 02.04.2012 r. – 14.02.2014 r.

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa ciągu ulic 1-Maja/PCK łączących DW942 z DK69 wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Sempołowskiej/PCK, budową mostu na rzece Białej
oraz połączeniem z ul. Broniewskiego w Bielsku-Białej.

Zakres inwestycji obejmował:

 • rozbudowę odcinka ul. PCK i ul. 1-go Maja,
 • rozbudowę skrzyżowania ul. PCK/1-go Maja,
 • rozbudowę skrzyżowań ul. PCK/Sempołowskiej i ul. PCK/Broniewskiego w formie rond turbinowych,
 • budowę mostu drogowego, regulację rzeki,
 • przebudowę zatok autobusowych,
 • rozbudowę ciągów pieszych,
 • budowę i przebudowę ścieżki rowerowej,
 • przebudowę zjazdów,
 • przebudowę sieci elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, wodociągowej, gazowej,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • remont istniejącego mostu,
 • remont i budowę murów oporowych,
 • rozbiórkę budynku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl