Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym

Projekt pn.: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”.

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 23.08.2013 r. przez Lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Miasto Bielsko-Biała.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.744.000,00 zł.
Dofinansowanie ze środków EFRR oraz budżetu państwa: 1.569.600,00 zł.
Realizacja projektu przewidziana jest w okresie: 23.08.2013 r. – 31.12.2014 r.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru.

Celami szczegółowymi planowanego projektu są:

 1. Wzmocnienie pełnionych funkcji miejskich i metropolitarnych oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a jego otoczeniem.
 2. Systemowe rozwiązywanie kluczowych zagadnień odnoszących się do celów tematycznych funduszy na lata 2014-2020.
 3. Wzmocnienie współpracy między JST koniecznej dla realizacji wspólnych działań na obszarach funkcjonalnych.
 4. Identyfikacja wspólnych celów rozwojowych dla danego obszaru funkcjonalnego.

Zakres rzeczowy projektu związany jest z przygotowaniem dokumentów programowych
oraz wstępnych studiów wykonalności dla projektów planowanych do dofinansowania
w okresie programowania 2014-2020, przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu subregionu południowego województwa śląskiego (41 jednostek), tj.:

 1. Opracowanie Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Planu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020.
 2. Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) zintegrowanego projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego.
 3. Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) przedsięwzięcia w zakresie zintegrowania transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego.
 4. Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego.

Prace nad projektem:

 1. We wrześniu 2013 r. rozpoczęto prace nad opracowywaniem dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Subregionu Południowego wraz ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020. Projekt Strategii zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym (IZ RPO WSL) - celem akceptacji pod kątem możliwości współfinansowania w ramach programu inwestycji objętych ZIT Subregionu Południowego. Akceptacja powinna nastąpić do końca 2014 r. Strategia zostanie również poddana konsultacjom społecznym.
 2. W I kwartale 2014 r. ogłoszono postępowanie mające wyłonić wykonawcę analiz wykonalności (wstępne studium wykonalności) projektów w trzech obszarach:
  • rewitalizacja nadbrzeży rzek, potoków i zbiorników wodnych na terenie subregionu,
  • zintegrowany transport publiczny na terenie subregionu,
  • ograniczenie niskiej emisji na terenie subregionu.

Zamawiającym jest Lider projektu - Miasto Bielsko-Biała. Analizy obejmą ponad 150 inwestycji planowanych do realizacji przez JST z terenu całego subregionu południowego w latach 2014-2020.

W lipcu 2014 r. podpisana została umowa z Wykonawcą. Zgodnie z treścią umowy Wykonawca opracuje analizy wykonalności zintegrowanych projektów w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. W trakcie realizacji projekty analiz zostaną poddane konsultacjom społecznym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżet państwa