Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

 "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"

„Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52
(ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej”  

umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 16 czerwca 2008 r.,
całkowita wartość projektu wg aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie: ok. 114,84 mln PLN,
kwota dofinansowanie z EFRR: 63,8 mln PLN,
Rozpoczęcie realizacji: 21 sierpnia 2008 r.,
Zakończenie rzeczowe realizacji: 20 października 2010 r.

Projekt dofinansowany w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet „Transport”, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Działanie 7.1.1 „Modernizacja  i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej”.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa funkcjonalności istniejącego układu sieci dróg krajowych poprzez eliminację „wąskich gardeł” i przez to poprawa przejezdności (przepustowości) oraz warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja inwestycji doprowadzi zatem do udrożnienia i zintegrowania układu komunikacyjnego w strefie obwodowej centralnej miasta Bielska-Białej, prowadzonej po części ciągami dróg krajowych nr 1, 52 i 69.

Długoterminowymi korzyściami, wynikającymi ze zrealizowania projektu, będą:

 • podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
 • zmniejszenie wypadkowości, a co za tym idzie, zmniejszenie kosztów społecznych wynikających z ich następstw,
 • poprawa efektywności i sprawności w przewozach samochodowych,
 • oszczędność czasu pracy w przewozach pasażerskich i towarowych,
 • oszczędność kosztów uciążliwości dla środowiska.

Poprawa stanu środowiska naturalnego nastąpi dzięki:

 • zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń spowodowanych kołowym ruchem ulicznym,
 • zmniejszeniu natężenia ruchu na głównych ciągach ulicznych przebiegających przez centrum miasta Bielska-Białej.

Cele pośrednie:

 1. Rozwój infrastruktury transportowej oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego poprzez poprawę przepustowości układu transportowego na terenie miasta oraz w ruchu transgranicznym.
 2. Poprawa komfortu oraz bezpieczeństwa podróżowania.
 3. Rozwój lokalnego rynku pracy (zwiększenie ilości nowych miejsc pracy poprzez rozwój istniejących oraz powstawanie nowych przedsiębiorstw).
 4. Poprawa konkurencyjności gospodarczej miasta poprzez zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej, stworzenie zachęty dla inwestorów poprzez udostępnienie dla podmiotów gospodarczych i potencjalnych Inwestorów terenów inwestycyjnych pod rozwój sektora przemysłowo – usługowo – handlowego na terenach należących do miasta w obszarze wpływu planowanego do realizacji połączenia drogowego.
 5. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko (zmniejszenie emisji spalin oraz poprawa klimatu akustycznego),
 6. Skrócenie czasu przejazdu na przebudowywanym odcinku drogi, a tym samym oszczędności kosztów czasu pracy kierowców  oraz pasażerów samochodów osobowych i autobusów,
 7. Zmniejszenie kosztów uciążliwości ruchu drogowego dla środowiska.
 8. Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów na przedmiotowym odcinku drogi,
 9. Zmniejszenie liczby wypadków samochodowych, a tym samym oszczędności w kosztach społecznych wypadków.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Więcej informacji i zdjęć na temat projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52
(ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej” dostępne na stronie http://droga52-bielsko.pl/index.php

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl