Przebudowa ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"

"Przebudowa ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej"

         Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.1 „Modernizacja  i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej”.
 
         Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 23 października 2009 r. Całkowita wartość projektu wg ostatecznego aneksu wynosi:
26. 277.017,95 PLN. Koszty kwalifikowane ogółem: 23.264.065,47 PLN. Dofinansowanie z EFRR: 19.774.455,65 PLN  (85% kosztów kwalifikowanych).
 
Rzeczowa realizacja inwestycji przebiegała w okresie 06.04.2009 r. – 30.11.2011r.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Komorowickiej do granicy miasta Bielska-Białej. Ulica Bestwińska stanowi drogę klasy Z o prędkości projektowej 50 km/h z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m.

Zakres inwestycji obejmował:

 • przebudowę skrzyżowań z bocznymi ulicami na zjazdy publiczne wraz z poprawą widoczności na wlotach podporządkowanych,
 • przebudowę zjazdów indywidualnych,
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Komorowicką i ul. Barkowską na małe rondo,
 • budowę chodników,
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę azyli dla pieszych,
 • przebudowę odwodnienia drogi,
 • przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę ogrodzeń,
 • przebudowę sieci kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę gazociągu średniego ciśnienia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl