Przebudowa ul. Karbowej w Bielsku-Białej

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"

 "Przebudowa ul. Karbowej w Bielsku-Białej"

         Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego RPO WSL 2007-2013, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja  i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 7 kwietnia 2009 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 13.773.643,16 PLN. Koszty kwalifikowane ogółem: 11.931.574,97 PLN Dofinansowanie z EFRR: 10.141.838,72 PLN (85% kosztów kwalifikowanych).

Rzeczowa realizacja inwestycji przebiegała w okresie 11.04.2008 r. – 29.11.2008 r.
Przedmiotem projektu była przebudowa ulicy Karbowej na odcinku o długości ok. 1,507 km do szerokości 6,0 m, wykonanie chodników dla pieszych i ścieżki rowerowej, zatok parkingowych i zatok autobusowych. Wykonano również przebudowę skrzyżowania ul. Karbowej z ul. Armii Krajowej na małe rondo, przebudowę fragmentów ul. Armii Krajowej i ul. Olszówki związaną z budową ronda oraz przebudowę fragmentu ul. Karpackiej, która jest przedłużeniem ul. Karbowej. Wykonano odwodnienie jezdni, chodników i ścieżki rowerowej.

Inwestycja obejmowała również:

  • budowę nowego mostu i przepustu,
  • przełożenie i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej,
  • oświetlenie,
  • przełożenie i zabezpieczenie sieci teletechnicznej,
  • przełożenie i zabezpieczenie sieci gazowniczej,
  • budowę kanalizacji deszczowej,
  • przełożenie i zabezpieczenie sieci wodociągowej,
  • przebudowę ogrodzeń.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl