Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap IB

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"

„Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap IB”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”.
 
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 31 sierpnia 2010 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 669 582,79 PLN. Koszty kwalifikowane ogółem: 1 490 420,80 PLN. Dofinansowanie z EFRR: 1 266 857,68 PLN  (85% kosztów kwalifikowanych).
 
Rzeczowa realizacja inwestycji przebiegała w okresie 03.08.2009 r. - 22.11.2010 r.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap I B (odcinek od budynku nr 191 do ul.
Nad Potokiem).
Przebudowa ulicy ma na celu uzyskanie poprawy parametrów technicznych, uporządkowanie i uzupełnienie systemu odwodnienia oraz poprawy warunków bezpieczeństwa.

Zakres inwestycji obejmował:

  • Przebudowę ul. Sobieskiego do drogi klasy Z 1x2,
  • Budowę skrzyżowania typu „Mini Rondo” na skrzyżowaniu ulic: Sobieskiego, Rafowej i Nad Potokiem,
  • Przebudowę wlotów ulic: Rafowej i Nad Potokiem do ul. Sobieskiego,
  • Przebudowę zjazdów do istniejących posesji,
  • Budowę chodników,
  • Budowę odwodnienia drogi poprzez wykonanie nowych wpustów kanalizacji deszczowej,
  • Zmianę istniejącej organizacji ruchu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl