Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej – etap IVB1 i IVB2

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej – etap IVB1 i IVB2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 14 stycznia 2016 r.  Całkowita wartość projektu wynosi 11.415.831,37 PLN. Koszty kwalifikowane ogółem: 9.232.592,91 PLN. Dofinansowanie z EFRR: 4.033.719,83 PLN  (43,69 % kosztów kwalifikowanych).

Celem ogólnym projektu była poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych drogi powiatowej (ul. Sobieskiego) w Bielsku-Białej oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ww. szlaku komunikacyjnym.

Cele bezpośrednie:

 • wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym zmniejszenie liczby wypadków) poprzez odseparowanie ruchu pieszego od kołowego, budowę zatok autobusowych, przejść dla pieszych oraz znormalizowanie szerokości jezdni do 7 m (złagodzenie łuków, likwidacja nadmiernych zwężeń jedni) i poprawę widoczności
 • w newralgicznych punktach),
 • usprawnienie komunikacji publicznej poprzez budowę zatok autobusowych i peronów przystankowych,
 • poprawa warunków ruchu pieszego, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
 • ograniczenie niebezpieczeństw i degradacji nawierzchni drogi (spowodowanej osuwaniem podłoża) poprzez budowę murów oporowych oraz poprawę odwodnienia drogi,
 • podniesienie nośności drogi do 100 kN/oś,
 • skrócenie czasu przejazdu ciągiem komunikacyjnym, dzięki poszerzeniu jezdni, złagodzeniu łuków i poprawie geometrii skrzyżowań oraz wydzieleniu ciągów pieszych,
 • zmniejszenie kosztów uciążliwości dla środowiska/ zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin,
 • obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów,
 • obniżenie kosztów bieżących remontów drogi.

Rzeczowa realizacja inwestycji miała miejsce w okresie od 2012 do 2013 roku.

Przebudowa ulicy miała na celu uzyskanie poprawy parametrów technicznych, uporządkowanie i uzupełnienie systemu odwodnienia oraz poprawy warunków bezpieczeństwa. W ramach przebudowy ul. Sobieskiego do drogi klasy Z 1x2 zrealizowano zakres prac:

 • budowę skrzyżowań zwykłych z ulicami Komandorską, Dożynkową (etap IV B1) Kupiecką oraz Grawerską (etap IV B2),
 • budowę wlotów pozostałych skrzyżowań w postaci zjazdów publicznych,
 • przebudowę zjazdów do istniejących posesji,
 • budowę ciągów pieszych,
 • budowę schodów terenowych do posesji,
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę murów oporowych,
 • budowę przepustów,
 • budowę odwodnienia drogi poprzez wykonanie nowych wpustów kanalizacji deszczowej
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę ogrodzeń.

Przedsięwzięcie przyczynia się do rozwoju spójnej i funkcjonalnej sieci dróg na terenie województwa śląskiego oraz Miasta Bielska-Białej - szczególnie z drogą wojewódzką nr 942, a również z drogami ekspresowymi S-1, S-69 oraz DK 52 i DK 1. Dzięki przebudowie drogi powiatowej poprawie uległa komunikacja drogi lokalnej z drogami wyższej kategorii. Ponadto dzięki poprawie parametrów drogi zwiększyła się płynność ruchu
na przebudowanym odcinku. Mieszkańcy Miasta Bielska-Białej, w tym przede wszystkim osoby zamieszkujące dzielnicę Stare Bielsko posiadają łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp
do centrum miasta, ośrodków gospodarczych i punktów handlowo-usługowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl