Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej

Fundusze europejskie

Projekt będzie realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT.

Okres realizacji: 01.07.2019-31.08.2020 

Wartość całkowita projektu: 1 295 930,88 zł, w tym dofinansowanie: 1 101 541,25 zł - 85%

Przedszkola objęte projektem:

  • Przedszkole nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej
  • Przedszkole nr 44 w Bielsku-Białej
  • Przedszkole nr 49 w Bielsku-Białej

W ramach projektu „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej” zaplanowano utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, organizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci oraz zakup pomocy dydaktycznych w 3 placówkach prowadzących wychowanie przedszkolne.