Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego.
Poddziałanie: 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT.
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 6 lipca 2017 r.  
Całkowita wartość projektu wynosi 5 624 800,08 PLN.
Koszty kwalifikowane ogółem: 4 276 916,56  PLN.
Dofinansowanie z EFRR: 3 635 379,07 PLN  (85 % kosztów kwalifikowanych).

Rzeczowa realizacja projektu polegać będzie na rozbudowie istniejącej infrastruktury przedszkolnej tj. obiektów trzech przedszkoli publicznych:

  • Przedszkola Publicznego nr 42 przy ul. Cieszyńskiej 383,
  • Przedszkola Publicznego nr 44 przy ulicy Sobieskiego 171,
  • Przedszkola Publicznego nr 49 przy ul. Skośnej 3 w Bielsku-Białej,

wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową placów zabaw.

W wyniku realizacji projektu powstanie ogółem 150 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich, po 2 oddziały w każdym z trzech przedszkoli.