Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - etap I

" "

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.

Całkowita wartość projektu:

15 634 857,00

Wartość dofinansowania:

12 206 826,25

Termin realizacji:

2020-03-15 - 2022-06-30


CELE PROJEKTU

Głównym celem przedsięwzięcia jest jest czynna ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ograniczenie antropopresji na obszarach chronionych.

ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych, ograniczenie antropopresji na obszarach chronionych poprzez budowę, przebudowę, remont ścieżek pieszych o charakterze edukacyjnym, wykreowanie gatunkowo zielonej przestrzeni nadbrzeżnej o przeznaczeniu rekreacyjno-edukacyjnym i przyrodniczym, odnowienie oraz funkcjonalna rozbudowa przestrzeni parkowej łączącej funkcje rekreacyjne, przyrodnicze i kulturowe, stworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, wyeksponowanie dziedzictwa kultury materialnej i sztuki hydrotechnicznej, realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej.

W ramach inwestycji planuje się zagospodarowanie terenu ujścia rzeki Straconki na odcinku od rzeki Białej do ulicy Generała Stanisława Maczka. Wykreowana zostanie spójna przestrzeń o funkcji rekreacyjnej i przyrodniczej, z miejscami rekreacyjnymi nad rzeką Białą. Stworzony zostanie układ komunikacyjny, łączący rozdzielone tereny po obu stronach ujścia rzeki Straconki w postaci drewnianej kładki przecinającej ciek oraz nowe ścieżki piesze łączące się z istniejącą ścieżką pieszo-jezdną po lewej stronie ujścia Straconki i pieszą biegnącą wzdłuż ul. Generała Stanisława Maczka, które będą pełniły również funkcję ścieżek edukacyjnych. W celu identyfikacji poszczególnych siedlisk, jako kluczowy element ich zagospodarowania, planuje się wprowadzenie tablic informacyjno-edukacyjnych oraz gatunkowych dotyczących występujących tam walorów przyrodniczych. Ponadto przewiduje się montaż ławek parkowych wzdłuż projektowanych ścieżek oraz w miejscach rekreacyjnych położonych nad rzeką Białą. Wśród elementów małej architektury znajdą się również tablice lokalizacyjne, kosze na śmieci i oświetlenie w postaci lamp parkowych.

W ramach projektu zakłada się również poprawę bioróżnorodności terenu Lasu Cygańskiego poprzez wzbogacenie walorów i zasobów przyrodniczych. Planuje się uporządkowanie miejsca po dawnej skoczni, które będzie sprzyjać rekreacji. Przy zachowaniu obecnego układu komunikacyjnego infrastruktura lasu zostanie dostosowana do potrzeb użytkowników. Planuje się ponadto działania przyrodnicze, które mają na celu wzbogacić teren przyrodniczo i edukacyjnie. Projekt zakłada wykorzystanie lokalnych walorów i zasobów przyrodniczych terenu części parkowej Lasu Komunalnego „Cygański Las” poprzez wzmocnienie charakteru siedliskowego roślinności grądowej, łęgowej i ogrodniczej, poprzez wprowadzenie rodzimych gatunków roślin zielnych. W celu identyfikacji poszczególnych siedlisk na obszarze parku, zastosowany zostanie podział na kwatery roślinne. Kluczowym elementem ich zagospodarowania będą tablice lokalizacyjne oraz informacyjno-edukacyjne gatunkowe zlokalizowane na terenie każdej kwatery roślinnej, które dotyczyć będą walorów przyrodniczych występujących w obszarze parku. Przebiegające wokół kwater ścieżki będą pełniły funkcję ścieżek edukacyjnych, wzdłuż wzbogaconych nasadzeniami obszarów.

Centrum Edukacji Ekologicznej
Planuje się częściową przebudowę oraz całościową adaptację budynku dawnego przedszkola zlokalizowanego przy ul. Grotowej na ośrodek prowadzący działalność w zakresie edukacji ekologicznej – Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) oraz jego wyposażenie. Funkcje edukacyjne, aktywizujące i rekreacyjne planowane są również na całym terenie otaczającym obiekt.