Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Projekt pn.: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”

5.04.2017 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Całkowity koszt projektu wynosi ok. 103,5 mln zł, koszt kwalifikowany ok. 98,4 mln zł, planowane dofinansowanie ze środków UE w ramach Działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast  od nadmiernego ruchu drogowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ok. 83,6 mln zł.

Inwestycja złożona jest z dwóch przedsięwzięć, które obejmują: rozbudowę ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Lwowskiej do granicy miasta (z wyłączeniem węzła z drogą ekspresową S-1) oraz rozbudowę ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej (etap I oraz etap II) na odcinku od ul. ks. Stojałowskiego do ul. Poniatowskiego oraz od ul. Poniatowskiego do ul. Górskiej. Dzięki realizacji inwestycji ul. Krakowska uzyska klasę techniczną GP 1/2 oraz nośność 115 kN/oś. W ramach rozbudowy zakłada się przebudowę jezdni, rozbudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowę obustronnych chodników, budowę brakujących zatok autobusowych. Rozbudowa ul. Krakowskiej obejmuje m.in. budowę i przebudowę obiektów inżynierskich, przebudowę odwodnienia drogi. W ramach inwestycji planowana jest budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kolizji z sieciami podziemnymi, budowa kanału technologicznego. Po rozbudowie, ul. Żywiecka uzyska klasę techniczną GP 1/4 oraz nośność 115 kN/oś. W ramach przedsięwzięcia zakłada się przebudowę jezdni, rozbudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowę chodników oraz ścieżki rowerowej (w rejonie skrzyżowania z ul. Łagodną), przebudowę i budowę brakujących zatok autobusowych. Rozbudowa ul. Żywieckiej obejmuje przebudowę (modernizację) obiektu inżynierskiego na potoku Niwka (składającego się z przykrycia potoku oraz mostu), przebudowę odwodnienia drogi, budowę murów oporowych. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa kolidujących sieci podziemnych, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego.

Długość całego odcinka DK 52 będącego przedmiotem projektu wynosi 7,0 km.
Droga krajowa nr 52 w Bielsku-Białej na odcinku od węzła „Mikuszowice” do węzła „Krakowska”, (przedmiotowym projektem objęty jest odcinek ul. Żywieckiej od ul. ks. Stojałowskiego do ul. Górskiej oraz odcinek ul. Krakowskiej od ul. Lwowskiej do węzła „Krakowska”) znajduje się poza siecią TEN-T. Pozostały odcinek drogi krajowej nr 52 w Bielsku-Białej, tj. od węzła „Krakowska” do granicy miasta stanowi element sieci kompleksowej TEN-T.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej Miasta Bielska-Białej dzięki poprawie płynności ruchu na drodze krajowej nr 52 - trasie wylotowej w kierunku województwa małopolskiego.

Planowany do realizacji projekt przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych: 

 • poprawa przepustowości drogi krajowej nr 52, m.in.dzięki podwyższeniu klasy technicznej, korektom geometrii skrzyżowań, szerokości jezdni, wydzieleniu pasów do lewoskrętów,
 • wzrost płynności przejazdu pojazdów, w tym w szczególności pojazdów ciężkich, dzięki dostosowaniu drogi do odpowiednich parametrów nośności oraz wydzieleniu pasów do lewoskrętu,
 • skrócenie czasu przejazdu drogą krajową nr 52, dzięki poprawie przepustowości i upłynnieniu ruchu samochodowego na drodze,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez dostosowanie drogi krajowej nr 52 do panujących na niej warunków ruchowych, m.in. poprzez budowę obustronnych chodników, budowę przejść dla pieszych wyposażonych w azyle, aktywną sygnalizację, budowę i przebudowę oświetlenia drogowego itp.,
 • wzrost funkcjonalności układu drogowego poprzez pełne zintegrowanie infrastruktury miejskiej z siecią TEN-T (drogą ekspresową S 1) oraz z terenami mieszkaniowymi dzielnic Bielska-Białej m.in. Lipinka, Mikuszowic Krakowskich, oraz okolicznych miejscowości, a również punktów usługowych wzdłuż ciągu komunikacyjnego oraz położonymi w rejonie drogi, dworcami kolejowymi,
 • poprawa warunków środowiskowych mieszkańców w korytarzu drogi krajowej nr 52 (zmniejszenie kosztów uciążliwości dla środowiska) – redukcja hałasu i kumulowania toksycznych składników spalin,
 • obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów, dzięki poprawie nawierzchni drogi,
 • obniżenie kosztów bieżących remontów drogi.

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać
za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza
na stronie https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/  

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektu w sposób etyczny, jawny
i przejrzysty.

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości
  i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.    
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko
  oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.    
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.     
 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.